Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie www.gipfel.pl 

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.12.2015 r.

WWW.gipfel.pl  to sklep internetowy, prowadzony przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR , z siedzibą w MIĘDZYRZECZU , przy ul.WITA STWOSZA 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  posiadającą NIP: 596 101 01 43, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@gipfel.pl


1. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie WWW.GIPFEL.PL

2. Klienci  mają możliwość korzystania z WWW.GIPFEL.PL  dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w GIPFEL.PL (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na GIPFEL.PL ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  dotyczącą Konta, w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w GIPFEL.PL należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a, EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  której przedmiotem są usługi świadczone przez, EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w WWW.GIPFEL.PL , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z WWW.GIPFEL.PL oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w WWW.GIPFEL.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych WWW.GIPFEL.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punkcie Odbioru Towaru, którego adres wskazany jest na stronach internetowych WWW.GIPFEL.PL Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w WWW.GIPFEL.PL w zakładce  dostawa 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  , dotycząca zakupu danego produktu w WWW.gipfel.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w WWW.gipfel.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Towaru.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w WWW.gipfel.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie w zakładce "Płatność i dostawa". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w WWW.GIPFEL.PL w zakładce koszty dostawy .

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Towaru. O możliwości odebrania zamówionego produktu. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w WWW.gipfel.pl w zakładce koszty dostawy 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych można uzyskać kontaktując się z personelem sklepu WWW.gipfel.pl
Reklamowany produkt należy odesłać na adres siedziby głównej EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  .  podany przez pracownika WWW.gipfel.pl bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Towaru, mieszczącego się w MIĘDZYRZECZ , przy ulicy KAZIMIERZA WIELKIEGO 56

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  . Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w WWW.GIPFEL.PL w zakładce gwarancja .

14. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  UL. WITA STWOSZA 26 66-300 MIĘDZYRZECZ, podany w zakładce kontakt 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy,  EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

17. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.gipfel.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu WWW.GIPFEL.PL , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w WWW.GIPFEL.PL wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w WWW.GIPFEL.PL Adres e-mail będzie przetwarzany przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii WWW.GIPFEL.PL

21. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach WWW.GIPFEL.PL . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w WWW.GIPFEL.PL zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w WWW.GIPFEL.PL licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR 

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   w ramach WWW.GIPFEL.PL będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem WWW.GIPFEL.PL

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w WWW.GIPFEL.PL jest:

a.   EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez  EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  ;
b. Sklep oraz EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów WWW.GIPFEL.PL , którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklepu w zakresieWWW.GIPFEL.PL , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach WWW.GIPFEL.PL (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać WWW.GIPFEL.PL oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w WWW.GIPFEL.PL oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z WWW.GIPFEL.PL niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10 EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  lub Sklep danych osobowych innemu niż EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  lub Sklep administratorowi danych.

11. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR   lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  lub Sklepu. lub też gdy EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem Wwww.gipfel.pl  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty WWW.gipfel.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów WWW.gipfel.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie Z www.gipfel.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa polityka prywatnosci  zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR

UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 56

66-300 MIĘDZYRZECZ
Tel. 503157158


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EXPORT IMPORT MYSZKO PIOTR

UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 56

66-300 MIĘDZYRZECZ
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................